سوسیس آلمانی ۴۰٪ هایزم ۵۰۰ گرم
0 %

سوسیس آلمانی ۴۰٪ هایزم ۵۰۰ گرم

235 بازدید

۵۰۰ گرم

تخفیف ندارد

15,500 تومان