سوسیس آلمانی ۴۰٪ هایزم ۵۰۰ گرم
0 %

سوسیس آلمانی ۴۰٪ هایزم ۵۰۰ گرم

153 بازدید

۵۰۰ گرم

تخفیف ندارد

11,500 تومان